Banner 207 01

เคาะแล้ว! นายก สนจ. คนที่ 33 “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” CEO ปตท.

15 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ทำการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ถนนพญาไท กรรมการอำนวยการ สนจ. ที่มีผลคะแนนเลือกตั้งสูงสุด 15 อันดับแรกและได้รับการประกาศให้เป็นกรรมการแล้วเมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้ร่วมประชุมกันตามข้อบังคับสมาคม พ.ศ.2565 ข้อ 28 เพื่อคัดเลือกนายกสมาคม ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ CU2527 เป็นนายก สนจ. ประจำปี 2566 – 2568 นับเป็นนายกสมาคม คนที่ 33 โดยภารกิจแรกของนายก สนจ. ท่านใหม่คือการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการเพิ่มเติมเข้ามาร่วมเป็นองค์คณะบริหารสมาคมรวมไม่เกิน 65 คน และรับมอบงานอย่างเป็นทางการภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
 
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณสมาชิกและกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกให้ผมเข้ามาทำงานเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรา คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกท่าน ผนึกกำลังกันเข้ามาดูแลพี่น้องชาวจุฬาฯ ที่มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งสร้างความสมานฉันท์ในหมู่นิสิตเก่าแต่ละรุ่น และมุ่งหวังตั้งใจอยากให้จุฬาฯ ทุกวัยได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความรักในสถาบันของเรา โดยจะผสานกันเป็นเนื้อเดียวเพื่อให้จุฬาฯ ยังคงเป็นที่ยอมรับของทุกคนในสังคมไม่ใช่เพียงแค่ในหมู่นิสิตเก่าเท่านั้น อันจะทำให้จุฬาฯ ยืนหนึ่งได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หรือ “พี่โด่ง” เป็นนิสิตจุฬาฯ รุ่น CU2527 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และระดับปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ UK Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford University ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Tags:
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner